თეზაურუსიs

Slang

ჟარგონი. ცალკეული სოციალური ჯგუფების ენა, რომელიც პოპულარობას იძენს საყოველთაო გამოყენებისას. არანორმატიული ლექსიკის ნაირსახეობა.

კომენტარები: