თეზაურუსიs

Social Anthropology

სოციალური ანთროპოლოგია. სწავლება ადამიანთა თემებისა და კულტურების ევოლუციის შესახებ.

კომენტარები: