თეზაურუსიs

Social Audit

სოციალური აუდიტი. საზოგადოებასთან ურთიერთობებში ორგანიზაციის, კომპანიის სოციალური წარმოჩენის ანალიზი, კვლევა.

კომენტარები: