თეზაურუსიs

Social Control of Media

მედიის სოციალური კონტროლი. ურთიერთობებს მედიასა და საზოგადოებას შორის პოლიტიკური, ნორმატიული, სოციალურ–კულტურული და მატერიალური განზომილებები აქვს. მედიის სოციალური კონტროლის ტიპებია: ა) შინაარსის კონტროლი პოლიტიკური მიზნით (თავისუფლება კონტროლის წინააღმდეგ); ბ) შინაარსის კონტროლი კულტურული ან მორალური მიზნით (პოტენციური მორალური გავლენის შეფასება); გ) ინფრასტრუქტურის კონტროლი ტექნიკური მიზნით; დ) ინფრასტრუქტურის კონტროლი ეკონომიკური მიზნით.

კომენტარები: