თეზაურუსიs

Social Integration and Identity. Media-Society Theory

სოციალური ინტეგრაცია და იდენტობა. მედია–საზოგადოების თეორიის ერთ–ერთი ტიპის მთავარი თემები (დენის მაკქუეილი, 2005). თეორიის ეს ტიპი მედიის ფუნქციებად მიიჩნევს: ა) საზოგადოების შეკავშირებას; ბ) მოწინავე პოზიციის,ლიდერობის მინიჭებას საზოგადოებისთვის; 3) ხელშეწყობას საჯარო სფეროს ჩამოსაყალიბებლად; 4) ლიდერებსა და მასებს შორის იდეების გაცვლის უზრუნველყოფას; 5) ინფორმაციაზე მოთხოვნის დაკმაყოფილებას; 6) საზოგადოებისთვის საკუთარი თავის სარკისებური ანარეკლის მიწოდებას; 7)საზოგადოების ცნობიერებად ყოფნასა და მოქმედებას.

კომენტარები: