თეზაურუსიs

Social-culturalist perspective

სოციალ-კულტურალისტური პერსპექტივა. მედიასა და საზოგადოებას შორის ურთიერთმიმართებების თეორიების ერთ-ერთი განზომილება და ტიპი. იგი უპირატეს მნიშვნელობას ანიჭებს სოციალური ფაქტორების გავლენას მედიაპროდუქტზე, მის აღქმა-მიღებაზე და მედიის ფუნქციებზე სოციალურ ცხოვრებაში.

კომენტარები: