თეზაურუსიs

Socialization

სოციალიზაცია. ადამიანის ქცევის ფორმირება, ჩამოყალიბება განსაზღვრულ სოციალურ გამოცდილებასა და სოციალური სიტუაციების ცოდნაზე დაყრდნობით. პროცესი, რომლის დროსაც ინდივიდუუმები აცნობიერებენ, თუ რას მოელიან სხვები მათი ქცევებისგან.

კომენტარები: