თეზაურუსიs

Sociolinguistics

სოციოლინგვისტიკა. სწავლება საზოგადოების გავლენის შესახებ ინდივიდუუმის ენობრივ ყალიბებსა და ჩვევებზე.

კომენტარები: