თეზაურუსიs

Sociology

სოციოლოგია. მეცნიერული, სისტემატიზებული სწავლება საზოგადოების შესახებ. იგი მოიცავს: სოციალურ სისტემებს, სოციალურ სტრუქტურებს, სოციალურ ქცევებს, სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებს, ინსტიტუციებს, კატეგორიებს, კლასებს, რომლებიც აყალიბებენ საზოგადოებას და საზოგადოებრივ სისტემებს, კულტურასა და ცხოვრების წესს, ინტერაქციის მოდელებს და ფორმებს სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის.

კომენტარები: