თეზაურუსიs

Sociotropic Voting

სოციოტროპული ხმის მიცემა. ტერმინი გულისხმობს ამომრჩევლის მიერ ფართო სოციალ–ეკონომიკური პირობებისა და გარემოებების მხედველობაში მიღებას და გათვალისწინებას არჩევანის გაკეთებისას.

კომენტარები: