თეზაურუსიs

Sound-bite

მოკლე მონაკვეთი (ფირის ან ციფრული ჩანაწერის), რომელიც ასახავს ახალი ამბის სეგმენტს, კერძოდ, რეპორტიორის საუბარს პოლიტიკოსთან ან ხდომილების მოწმესთან.

კომენტარები: