თეზაურუსიs

Source

წყარო. ინდივიდუუმი, ჯგუფი ან ინსტიტუცია, რომლისგანაც მომდინარეობს შეტყობინება

კომენტარები: