თეზაურუსიs

Spatial Zones

სივრცითი ზონა. არეალი ან დისტანცია ინდივიდუუმებს შორის, მათი ურთიერთობის ბუნებიდან გამომდინარე. ედუარდ ჰოლის (1977) კლასიფიკაციის მიხედვით, არსებობს ოთხი სივრცითი ზონა: ინტიმური, პერსონალური, სოციალური და საჯარო.

კომენტარები: