თეზაურუსიs

Staged Manipulation

დადგმული მანიპულაცია. სიტუაცია, რომელშიც მკვლევრები იმგვარად ქმნიან მოვლენებსა და გარემოებებს, რომ შეეძლოთ დამოუკიდებელი ცვლადით მანიპულირება.

კომენტარები: