თეზაურუსიs

Strategic Political Communication

სტრატეგიული პოლიტიკური კომუნიკაცია. ტერმინი განეკუთვნება სამთავრობო სტრუქტურების საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სფეროს და აღნიშნავს პოლიტიკური ელიტის მიერ მედიური რესურსის გამოყენებას პოლიტიკური გარემოს ზედმიწევნით მართვისა და კონტროლის მიზნით.

კომენტარები: