ლექსიკონიs

strike up

დაწყება, აჟღერება; გაბმა (ურთიერთობისა), გამართვა

 

The Obama administration argues that America should be able to strike up strong bilateral relations with these countries - ობამას ადმინისტრაცია ამტკიცებს, რომ ამერიკამ უნდა შესძლოს ამ ქვეყნებთან მყარი ორმხრივი ურთიერთობების გაბმა [The Economist, „Eastern approaches“]

კომენტარები: