ლექსიკონიs

superpower

სუპერძალა; სუპერსახელმწიფო

 

But superpowers’ interests should not be allowed to restrict or distort discussion of self-determination in places where the geopolitics are not to their liking – არ შეიძლება თვითგამორკვევაზე დისკუსია სუპერსახელმწიფოთა ინტერესების გამო შეიზღუდოს ან დამახინჯდეს იქ, სადაც გეოპოლიტიკა გულზე დიდად არ ეხატებათ [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: