თეზაურუსიs

Surveillance Society

საზოგადოება დაკვირვების ქვეშ. ტერმინი აღნიშნავს საზოგადოებას, რომლის წევრების პერსონალურ მონაცემებს, ინფორმაციას, სხვადასხვა ტიპის ფინანსურ, ადმინისტრაციულ თუ კომერციულ ოპერაციებსა და ტრანზაქციებს ახალი ტექნოლოგიების მეშვეობით აკვირდება და აკონტროლებს ოთხი ინსტიტუცია: სამთავრობო ადმინისტრაცია, პოლიცია და უსაფრთხოების სამსახური, სამუშაო ადგილი და სამომხმარებლო ბაზარი. ტერმინი მინესოტას (აშშ) უნივერისიტეტის პროფესორს დევიდ ლაიონს ეკუთვნის (1994).

კომენტარები: