თეზაურუსიs

Symbolic Interactionism

სიმბოლური ინტერაქციონიზმი, მიმართულება სემიოლოგიაში, რომლის თანახმადაც, მნიშვნელობა, როგორც სოციალური პროდუქტი, როგორც ქმნილება, ყალიბდება ინტერაქციაში მყოფი ადამიანების სიტყვებსა და ქცევებში, მათი მეტყველებისა და ქმედებების მეშვეობით. თეორიის ავტორი კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი ჰერბერტ ბლუმერია. მისი ნაშრომი Symbolic Interactionism: Perspective and Method 1986 წელს გამოიცა.

კომენტარები: