თეზაურუსიs

Syntax

სინტაქსისი. სიტყვების კომბინაცია ნიშანდებითი ყალიბის მიხედვით; გრამატიკული სტრუქტურა წინადადებებში.

კომენტარები: