თეზაურუსიt

Tag Question

თავისუფალი, კვაზირიტორიკული შეკითხვა. მაგალითად: მტკიცებითი წინადადების ბოლოს თანამოსაუბრისთვის დასმული შეკითხვები: "განა ასე არ არის?" "არ ფიქრობ, რომ ნამდვილად ასეა?" და სხვა. თანამედროვე მეცნიერება ამ ტიპის შეკითხვებს განიხილავს როგორც ინტერაქციის გამაძლიერებლ ელემენტს, რომლის მიზანიც მთქმელსა და მსმენელს შორის დამოკიდებულებების თანხვედრის ხაზგასმაა. კვლევები უჩვენებს, რომ მეტყველებისას "თავისუფალ შეკითხვებს" ქალები მამაკაცებზე ხშირად იყენებენ.

კომენტარები: