თეზაურუსიt

Talkies

სინქრონული ბგერა, ხმა, რომელიც დროის მიხედვით თანხვედრაშია გამოსახულებასთან. 

კომენტარები: