თეზაურუსიt

Taste

გემოვნება. მედიაში კარგი ან ცუდი გემოვნების საკითხი ნაკლებად ექვემდებარება ესთეტიკურ კრიტერიუმებს. გემოვნების ფენომენი ამ შემთხვევაში უკავშირდება მიმღები აუდიტორიის მოლოდინებს, მზაობას, მიიღოს ამა თუ იმ ჟღერადობის ინფორმაცია, ასევე მიღებისა და მეყვსეულობის ხარისხს. გემოვნება უფრო მეტად მარკეტინგული კატეგორიაა, ვიდრე კულტურალური.

კომენტარები: