თეზაურუსიt

Technological Determinism

ტექნოლოგიური დეტერმინიზმი. თეორიის ნაირსახეობა საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებსა და საზოგადოებაში მიმდინარე ცვლილებებს შორის ურთიერთკავშირის შესახებ, რომელიც აღიარებს ტექნოლოგიების ავტონომიურობასა და მათ განმაპირობებელ გავლენას საზოგდოებაში მიმდინარე ცვლილებებზე.

კომენტარები: