თეზაურუსიt

Telegenic

ტელეგენური. ინდივიდის, სუბიექტის თვისება - კარგი შესახედაობის ქონა ტელევიზორის ეკრანზე.

კომენტარები: