თეზაურუსიt

Terrestrial Broadcasting

მიწისზედა, არასატელიტური მაუწყებლობა

კომენტარები: