თეზაურუსიt

Theme

თემა. მთლიანი გამონათქვამის სოციალურად და კულტურულად აქცენტირებული მნიშვნელობა ისტორიული სიტუაციის მიხედვით

კომენტარები: