თეზაურუსიt

Tie-sign

სიახლოვის ნიშანი. ტერმინი აღნიშნავს ნებისმიერ ქმედებას, ჟეტს ან სხეულის მოძრაობას, რომელიც უჩვენებს პერსონალური ურთიერთობის არსებობას კომუნიკაციური აქტის მინაწილეებს შორის. მაგალითად: ხელის ჩაკიდება, სხეულების სიახლოვე, არაუხერხული სიჩუმე ორ ადამიანს შორის და სხვა.

კომენტარები: