ლექსიკონიt

to stay above par

საშუალო სტატისტიკურზე უფრო მაღალ დონეზე ყოფნა

 

Keep up to date to stay above par in your field - დროს უნდა მიჰყვეთ, რომ თქვენს სფეროში საშუალო სტატისტიკურზე უფრო მაღალ დონეზე იყოთ [USA Today, Andrea Key, “Keep up to date to stay above par in your field”]

კომენტარები: