თეზაურუსიt

Total Observation

ტოტალური დაკვირვება. მედიაკვლევებში, დაკვირვების ველში შექმნილი სიტუაცია, რომელშიც მკვლევარს არანაირი სხვა როლი არ ეკისრება, ვიდრე ოდენ დაკვირვება შესწავლის ობიექტზე

კომენტარები: