თეზაურუსიt

Traditional Transmission

ენის ცოდნის ტრადიციული გადაცემა თაობიდან თაობაზე.

კომენტარები: