თეზაურუსიt

Traffic Data

სატრაფიკო მონაცემები. ინფორმაცია ელექტრონულად გადაცემული შეტყობინების შესახებ - ვისგან ვის როდის გადაეცა ინფორმაცია ელექტრონული ფოსტის, ვებსაიტისა და სატელეფონო ხაზის მეშვეობით.

კომენტარები: