თეზაურუსიt

Transmission Model of Communication

კომუნიკაციის ტრანსმისიული მოდელი, რომელიც აღნიშნავს შეტყობინების, როგორც ინფორმაციის ფიქსირებული რაოდენობის, ლინეარულ, ხაზობრივ გადაცემას გამგზავნიდან მიმღებამდე. ტრანსმისიული მოდელი აქცენტს აკეთებს თავად ამ პროცესზე და არა მის რომელიმე ცალკეულ რგოლზე. იხილეთ: Attention Model (Publicity Model) of Communication, Ritual (Expressive) Model of Communication, Reception Model of Communication (Encoding and Decoding Media Discourse)

კომენტარები: