ლექსიკონიt

trickle down

ჩაღწევა, მიღწევა

 

The wealth generated by GDP growth, which averaged 10% annually in 2005-07, did not trickle down to large sections of the Georgian population in the good years - კეთილდღეობას, რომელიც მშპ-ს ზრდით იყო განპირობებული და რომელიც 2005-2007 წლებში საშუალოდ 10%-ს შეადგენდა, საუკეთესო წლებშიც კი საქართველოს ფართო ფენებამდე არ მიუღწევია [The Economist, „Georgia's protests“]

კომენტარები: