თეზაურუსიt

Two-step flow model of communication

კომუნიკაციის ორსაფეხურიანი ნაკადის მოდელი. ეს მოდელი მასობრივ აუდიტორიას წარმოადგენს როგორც ინტერაქციაში მყოფი ინდივიდუუმების ნაკრებს და არა სოციალურად იზოლირებული, პასიური ატომების ერთობლიობას.

კომენტარები: