თეზაურუსიt

Type I Error

პირველი ტიპის შეცდომა. ტერმინი გამოიყენება მედიაკვლევებში. აღნიშნავს ნულოვანი ჰიპოთეზის უარყოფას მაშინ, როცა იგი მიღებულ უნდა იქნას.

კომენტარები: