ტერმინებიv

Validity Effect

ვალიდურობის/სიმყარის/ვარგისიანობის ეფექტი. ტერმინი აღნიშნავს ეფექტს, რომელსაც ეფუძნება ინდივიდის რწმენა, რომ მხოლოდ ის განცხადებაა ნამდვილი და ჭეშმარიტი, რომელიც საკმაოდ ხშირად მეორდება; მიმღებს არ სჭირდება დარწმუნების სხვა საშუალებები.

კომენტარები: