ლექსიკონი | Engv

violate

დარღვევა, შელახვა

 

„The current law violates citizens' rights“, - said the politician - „მოქმედი კანონი მოქალაქეების უფლებებს არღვევს“, - განაცხადა პოლიტიკოსმა.

The king's tomb was violated long ago by grave robbers looking for gold - მეფის აკლდამაში დიდი ხნის წინ შეაღწიეს საფლავების მძარცველებმა, რომლებიც ოქროს ეძებდნენ.   

კომენტარები: