ლექსიკონი | Engv

visa-free

უვიზო

 

EU still has deliverables, as far as the outside world is concerned - free trade, visa-free travel, aid - but no ability to convert these into power - ევროკავშირს ჯერ კიდევ აქვს მიღწევები – თავისუფალი ვაჭრობა, უვიზო გადაადგილებები, ჰუმანიტარული დახმარება - მაგრამ მას არა აქვს საშუალება, ეს მიღწევები ძალად გარდაქმნას [RFL/RL; Ahto LobjakasWhat's In A Pole?“]

კომენტარები: