ტერმინებიv

Vocal Cues

ხმოვანი ნიშნები და სიგნალები. ზეპირმეტყველებაში გამოყენებული ყველა ბგერა, გარდა თავად სიტყვებისა.

კომენტარები: