ლექსიკონიw

wear down

გაცვეთა, გაცრეცა, გადასვლა, წაშლა, დასუსტება

 

It is a constant reminder to the president (and the West) that it is Russia who calls the shots in the region, and further unhinges and wears down a Georgian leadership that was badly shaken by the August conflict and its aftermath - ეს პრეზიდენტისთვის (დასავლეთისთვისაც) იმის მუდმივი შეხსენებაა, რომ ამ რეგიონში რუსეთი მრძანებლობს და საქართველოს ლიდერობას შლის და ასუსტებს, რომელიც ისედაც კატასტროფულად შეირყა აგვისტოს კონფლიქტისა და მისი შედეგების გამო [The Economist, “Georgia may face more turmoil”]

კომენტარები: