თეზაურუსიw

Wedge Issues

"წვეტიანი" საკითხები. წინასაარჩევნო კამპანიის ტერმინი. აღნიშნავს პოლიტიკურ საკითხებს, რომლებიც მიმართულია ამომრჩეველთა დასარწმუნებლად, უარი თქვან იმ პარტიის მხარდაჭრაზე, რომელსაც ისინი ტრადიციულად მხარს უჭერდნენ, და მიემხრონ მოწინააღმდეგე პარტიას.

კომენტარები: