თეზაურუსიw

Wedom, Theydom

ჩვენ, ისინი. ჩვენობა და მათობა. იდენტობის (ეროვნული, კულტურული თუ სხვა ტიპის) რეპრეზენტაცია მედიურ დისკურსში, აგებული ბინარულ დაპირისპირებაზე. ჯონ ჰარტლის (1992) აზრით, კერძოსა და საჯაროს, რეალობისა და ილუზიის, მტრისა და მოყვრის ბინარული კოდები პოპულარულ მედიაგამოცემებში სწორედ "ჩვენ"-ისა და "ისინი"-ს დაპირისპირების მეშვეობით გამოიხატება.

კომენტარები: