თეზაურუსიw

Whistle-blowing

გაფრთხილება, შეტყობინება ორგანიზაციაში არსებული მავნე პრაქტიკის შესახებ: კორუფციის, უფლებამოსილებების ბოროტად გამოყენების, სამსახურებრივი უფლებამოსილებების გადაჭარბების და სხვა მისთანანის შესახებ.

კომენტარები: