თეზაურუსიw

Window Metaphor of Mediation

მედიაციის სარკმლისეული მეტაფორა. ეს ტერმინი აღნიშნავს ისეთ შეხედულებას, ხედვას მოვლენებსა და გამოცდილებაზე, რომელიც აფართოებს ადამიანების თვალსაწიერს, საშუალებას აძლევს მათ, სხვების ჩაურევლად, თვითონ დაინახონ, რა ხდება. (McQuail, D., McQuail\'s Mass Communication Theory. UK: SAGE, 2005)

კომენტარები: