თეზაურუსიw

Word-of-Mouth Campaign

ზეპირი, კონტაქტური კამპანია. ამ ტიპის კამპანიისას საზოგადოებასთან ურთიერთობის ან რეკლამის ძირითადი შეტყობინება და არსი ზეპირად, უშუალო კონტაქტისას გადაეცემა ერთი ადამიანისგან მეორეს.

კომენტარები: