თეზაურუსიx

Xenophobia

ქსენოფობია. უცხოელების შიში, შიში უცხოელების წინაშე.

კომენტარები: