თეზაურუსიx

Xerography

ქსეროგრაფია. რეპროგრაფიული, ასლის ბეჭდურად გამრავლების პროცესი ფოტოელექტრონული ზედაპირის გამოყენებით, რომელიც განათებას ელექტრონულ მუხტად გარდაქმნის.

კომენტარები: