ლექსიკონი | Rus0-9

телосложение

აღნაგობა, აგებულება

იგივეა: сложение

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

- сложение, комплекция, упитанность

- дородность, тучность, грузность

- осанка, фигура, складка

- стройность, полнота, слог

- внешность, вид, характер, тон

კომენტარები: