სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ის ადამიანები, ვისაც თუ ის ადამიანები, რომელთაც

ის ადამიანები, ვისაც დახმარება სჭირდებოდა, უყურადღებოდ დარჩნენ - ის ადამიანები, რომელთაც დახმარება სჭირდებოდა, უყურადღებოდ დარჩნენ.

 

წესი ასეთია: თუ მთავარი წინადადების მისათითებელი სიტყვა მხოლოდ ნაცვალსახელითაა გადმოცემული, წევრ-კავშირად უნდა გამოვიყენოთ “ვინც” (ის-ვინც) ან რაც (ის-რაც), მაგრამ თუ მისათითებელ სიტყვას განსაზღვრებად ახლავს ნაცვალსახელი, მაშინ “რომელიც” უნდა დავწეროთ (ის ქალი, რომელიც, იმ ქალმა, რომელმაც და ა.შ.

კომენტარები: